წითელი ტერორის ტოპოგრაფია - საბჭოთა თელავი
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიისა და სათემო განვითარების ცენტრის ერთობლივი პროექტი. მასალა მომზადებულია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ, პროგრამის "ტერორის ტოპოგრაფია" ფარგლებში, საარქივო დოკუმენტებისა და ზეპირი ისტორიების საფუძველზე.

მეგზური