Preparation for the festival, which will be held in October, 2013, is already in progress.
  Facebook Tweeter Print
მზადება ”თელავის ფესტივალისატვის” უკვე დაიწყო
ფესტივალისთვის, რომლის ჩატარებაც 2013 წლის ოქტომბერში იგეგმება, მზადება უკვე დაიწყო. 
ფესტივალის დანიშნულებაა - კახეთის რეგიონის მომავალი კულტურული განვითარების ხელშეწყობა; უფრო კონკრეტულად კი ის მიზნად ისახავს: 
• უნიკალური, რეგიონისათვის დამახასიათებელი ტრადიციების შენარჩუნებას, მათ განვითარებას, მაღალი ხარისხის და შინაარსის განმსაზღვრელი კრიტერიუმების შემუშავებას და ბუნებრივი გზებით თანამედროვე გამოწვევებთან შესაბამისობაში მოყვანას; 
• სამოქალაქო აქტიობის ამაღლებას და ახალგაზრდების ჩართულობას რეგიონში მიმდინარე კულტურულ პროცესებში;
• პერმანენტული სამუშაო და საექსპოზიციო სივრცეების ხელშეწყობას თელავის მუნიციპალიტეტში; 
თელავის ფესტივალის ინიციატორი ფონდი თღAM -ია, 2012 წელს ორგანიზაციამ მნიშვნელოვანი მოსამზადებელი სამუშაო ჩაატარა თელავში, კულტურის სფეროში არსებული საჭიროებებისა და განვითარების შესაძლებლობების მოკვლევის მხრივ. დღეს უკვე სხვადასხვა ორგანიზაციები უჭერენ მხარს თელავის ფესტივალის იდეას:
1. ფონდი თღAM
2. თელავის კულტურის სამსახური 
3. შემოქმედებითი და საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი (ბუდაპეშტი)
4. საქართველოს აბრეშუმის მუზეუმი
5. სათემო განვითარების ცენტრი
6. საქართველოს ტექსტილის ჯგუფი
7. თიხის ოფისი 
8. მედია-კაფე თელავი
ფესტივალის მხარდამჭერია ასევე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო.
ფესტივალი შექმნის ერთგვარ პლატფორმას განათლებისათვის, პროფესიული განვითარებისა და ცოდნის/გამოცდილების გაზიარებისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ფესტივალის ერთკვირიანი აქტიური პროგრამა ოქტომბერში ჩატარდება, ორგანიზატორების სურვილია მას პერმანენტული ხასიათი ჰქონდეს, ამიტომ მოსამზადებელი ეტაპი არა მხოლოდ ტექნიკური საკითხების მოგვარებას მოიცავს, არამედ სხვადასხვა სემინარის, მასტერკლასის, კვლევის, საჯარო ლექციისა და დისკუსიის ორგანიზებასაც გულისხმობს ქ.თელავში;
სწორედ ამ მიზნით 16-17 იანვარს თელავში პირველი ფართომასშტაბიანი შეხვედრა გაიმართა თელავის მედია-კაფეში. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ქ. თელავის კულტურის სამსახურის, მუზეუმის, თეატრი, უნივერსიტეტის და კულტურის სფეროში მოქმედი მუნიციპალური არაკომერციული ორგანიზაციების წარმომადგენლება და დაინტერესებულმა პირებმა; ამჟამად მიმდინარეობს მსჯელობა ფესტივალის სახელწოდებაზე, ადგილებზე სადაც ის გამართება, მონაწილეებზე და დეტალურ კონცეფციაზე; ასავე იმაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს მუდმივმოქმედი ფესტივალის იდეა, რომ მან ქალაქში რაც შეიძლება მეტი დაინტერესებული ადამიანი მოიზიდოს.

Preparation for the festival, which will be held in October, 2013, is already in progress.

 

Purpose of the Festival – promotion of future cultural development of Kakheti Region; more precisely, it aims to:

 •  preserving of unique traditions, characteristic for the region, their development, elaboration of high quality concept defining criteria and putting them into compliance with modern challenges through natural ways; 
 • increasing of civil activity and involvement of youth in the cultural processes current in the region;
 • permanent employment and promotion of exposition spaces in Telavi municipality.

TRAM Fund is the initiator of Telavi Festival. In 2012 the organization carried out significant preparatory work in Telavi, in order find the needs and development capacities of the sphere of culture.

 

And today, various organizations are supporting Telavi Festival:

 • Fund TRAM
 • Platform for Art Workers and Philosophers TASWIR (Germany)
 • Telavi Culture Service 
 • Centre for Activities and Social Development (Budapest)
 • Silk Museum of Georgia
 • Community Development Center
 • Clay Office 
 • Media-Café Telavi

The Festival is also supported by the Ministry of Culture and Monuments Protection of Georgia.

 

The Festival will create a certain platform for education, professional development and sharing of knowledge/experience.

 

In spite of a week’s program of the Festival held in October, the organizers wish to make it permanent and, as the result, the preparatory phase involves not only technical issues, but also organization various seminars, master classes, research, public lectures and discussions in Telavi.

 

With this very purpose, on January 16-17, the first large-scale meeting was held in Telavi media-café. Representatives of Telavi culture service, museum, theatre, university and municipality non-commercial organizations acting in the sphere of culture and interested people participated in the meeting. At this stage, the name of Festival, its location, participants and detailed concept are being discussed and, also, we are thinking how to implement the idea of becoming the Festival traditional so that it can attract as many interested people as possible in the city.


                                                                


Contact information

 • 20, Galaktioni st., 0105 Tbilisi Georgia
 • Tel.: (+995 32) 299 83 22
 • Fax: (+995 32) 299 72 61
 • E-mail: satemocdc@gmail.com